mandag den 28. november 2011

Mandag den 28.11.2011

Formiddag
Underviser: Lisbeth
Vi har til i dag læst "Fremtidens Børneinstitutioner" af Erik Sigsgaard ved hjælp af Kritisk læsning/tekstbeabejdning.

Af samme forfatter har vi til i dag læst: "Skældud"

Stikord og sætninger fra teksten:
Magt:
Magt er, ifølge den engelske sociolog Antony Giddens, evnen til at gøre en forskel i verden, at ændre på tingenes tilstand.

Besiddelse af magt i denne forstand gør mennesket til subjekt og aktør i sit liv. Magten er altid begrænset, ikke mindst af andres magt.

Når barnet institutionaliseres, kan det være udtryk for en dramatisk begrænsning af dets magt.
Den institutionslogiske skævvridning af magtfordelingen medfører:
  1.  protester, modstand, opgiven - 
  2.  tilpasning blandt børnene.
Den første mødes med: magtmidler som: tvang, manipulation, social kontrol - som ofte er skældud som så fremkalder nye reaktioner der igen fremkalder mere skældud.

Kommer barnet i sit institutionsliv ud for mange sådane indgreb, vil han måske efterhånden udvikle den opfattelse, at det ikke kan nytte noget at tage initiativer og handle forandrende.

Om at forlange at barnet skal se den voksne i øjnene, når den voksne skælder ud: "Barnets blik er døren til dets indre, kontrol med denne dør er kontrol med dets indre"
"Hvis et barns udtrykte vilje og kontrol over sit indre rum trues ofte, såvel hjemme som i institution eller skole, vil dets integritet, dets oplevelse af at "jeg er mig og adskilt fra dig" være i fare.

Selvværd: Barnets selvværd øges når barnet mødes som et ligeværdigt menneske, modtages med varme og respekteres i sine udtryk og meninger. Selvværdet svækkes, hvis dets rettigheder som barn og menneske ikke respekteres og barnet mødes som et objekt og bliver bedømt og diagnosticeret.

Ydmygelser: Mange børn oplever skældud som en krænkelse af deres indre rum.
Skældud kan få barnet til at føle skyld og skam.
Skyld: en følelse af tyngende ansvar, forårsaget af kritisable handlinger.
Skam: en meget stærk ulystfølelse, fremkaldt af noget upasasende, meget flovt og næsten vanærende hos en selv.

Undersøgelser viser at der er en klar sammenhæng mellem skældud og reaktans. Høj psykisk reaktans betyder at et menneske let løler sig krænket, føler sin frihed truet, er stærkt anspændt, har negative forventninger til andre, har "let til kniven ,øretæverne sidder løst, man er hurtig på aftrækkeren"

Der er lavet undersøgelse der viser at hvis barnet har er opdraget induktivt, dvs. at forældrene taler med børnene og der lægges vægt på børnenes ideer, så forøger det børnenes evner til kooperativ selvregulering. Hvis barnet derimod får en magtpræget opdragelse, hvor det udsættes for straf og skældud udvikler barnet nedbrydende og ødelæggende adfærd.

Et barn som ofte får skældud, vil nemt komme til at føle sig som syndebuk og kan efterhånden komme til at stivne i en bestemt adfærd.

Sigsgaard siger:"Jo mindre der skældes ud, desto færre forseelser vil der blive begået". 

Undervisningen:
Vi startede med at summe i små grupper over: hvad er identitet og dannelse. Her er nogle af svarene:
  • Identitet = ståsted - mit jeg - habetus - personlighed - dannes i fællesskaber - er forskellige i forskellige kontekster - 3 p`er,
  • Dannelse =opdragelse, 3 p`er, kulturpåvirkning, uddannelse,
Derefter gennemgik vi Lisbeths dias som handlede om en filosofisk tilgang til dannelse af Bernt Gustavsson og Finn Thorbjørm Hansen og om skældud af Sigsgaard.

Derefter så vi 2 film fra 2 daginsitutioner (Vognmandsparkens Børnehave og Bulderby) hvor de havde fokus på pædagogernes skældud og humor i daginstitutioner.
Til slut diskuterede vi i grupper:
  • Hvad betyder serialitet? - Hvad er det modsatte?
  • Hvad betyder institutionalisering? konsekvenser? fordele? ulemper?
  • Beskriv det gode barn/den gode borger 
Hvad har jeg lært i undervisnigen?
Noget om skældud og hvad det gør ved børn, identitet og dannelse.
Hvordan kan jeg koble undervisningen sammen med læringsmål?
Viden og forståelse om centrale pædagogiske begreber til belysning af forholdet mellem teori og praksis.

Eftermiddag den 28.11.2011
Underviser Susanne.

Litteratur: Madsen, Bent (2005) Socialpædagogik - Integration og inklusion i det moderne samfund s. 301 - 320
Kap. 9 Socialpædagogiske dannelsesfællesskaber

Da Mette meldte afbud til intro om pædagogikprøven, gennemgik Susanne den for os.
Derefter så vi en filmen: Why Democracy Dr. 2 - 2007
Kinesisk film om hvordan børn i kina bliver opdraget og pesset frem af familien, der ingen midler skyr, for at børnene når de mål, forældrene har sat for dem, og om skolens serielle måde at behandle børn på.
I filmen skulle vi have fokus på identitet og dannelse.
Hvad har jeg lært i undervisnigen?
Mere om identitet, dannelse, etik og moral.
Hvordan kan jeg koble undervisningen sammen med læringsmål?
Viden og forståelse om: mennersk levevilkår, livsformer og identitet, om livskvalitet, etik og fællesskab - inklusion og eksklusion (teksten af Bent Madsen). Viden om centrale begreber til belysning af forholdet mellem teori og praksis.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar